Danh sách vùng sản xuất

Địa phương: Xã Hà Đông-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hà Đông

Địa phương: Xã Hà Đông-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hà Đông

Địa phương: Xã Hà Đông-Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hà Đông

Địa phương: Xã Quảng Bình-Huyện Quảng Xương-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Quảng Bình

Địa phương: Xã Yên Thái-Huyện Yên Định-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Yên Thái

Địa phương: Xã Yên Thái-Huyện Yên Định-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Yên Thái

Địa phương: Xã Hải Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hải Lộc

Địa phương: Xã Cầu Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Cầu Lộc

Địa phương: Xã Cầu Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Cầu Lộc

Địa phương: Xã Cầu Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Cầu Lộc