Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của UBND xã, phường

Căn cứ theo quyết định số 18/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, ngày 25 tháng 6 năm 2019 về việc "BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA".. Phân công trách nhiệm như sau:

1. Quản lý về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm không phải đăng ký kinh doanh thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn, gồm các cơ sở sau:

a) Sản xuất ban đầu nhỏ lẻ.

b) Sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định.

c) Sơ chế nhỏ lẻ.

d) Kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn, nhỏ lẻ không thuộc diện đăng ký kinh doanh.

đ) Chợ hạng 3.

e) Tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 6m.

f) Bếp ăn tập thể không có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm có quy mô dưới 50 suất ăn/lần phục vụ.

g) Kinh doanh thức ăn đường phố.

2. Quản lý về an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ.

3. Thực hiện các nhiệm vụ về quản lý an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành của pháp luật.