Danh sách vùng sản xuất

Địa phương: Xã Cầu Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Cầu Lộc

Địa phương: Xã Cầu Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Cầu Lộc

Địa phương: Xã Cầu Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Cầu Lộc

Địa phương: Xã Cầu Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Cầu Lộc

Địa phương: Xã Đa Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Đa Lộc

Địa phương: Thị trấn Hậu Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thị trấn Hậu Lộc

Địa phương: Xã Hải Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hải Lộc

Địa phương: Xã Hoa Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hoa Lộc

Địa phương: Thị trấn Hậu Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thị trấn Hậu Lộc

Địa phương: Thị trấn Hậu Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thị trấn Hậu Lộc