Danh sách vùng sản xuất

Địa phương: Xã Phong Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Phong Lộc

Địa phương: Xã Ngư Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Ngư Lộc

Địa phương: Xã Đa Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Đa Lộc

Địa phương: Thị trấn Hậu Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thị trấn Hậu Lộc

Địa phương: Xã Hưng Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hưng Lộc

Địa phương: Xã Hoa Lộc-Huyện Hậu Lộc-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Hoa Lộc

Địa phương: Xã Thọ Lập-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Thọ Lập

Địa phương: Xã Thọ Lập-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Thọ Lập

Địa phương: Xã Xuân Phú-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Xuân Phú

Địa phương: Xã Xuân Phú-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Xã Xuân Phú