Chúng tôi giúp gì được cho bạn?

Cơ quan chức năng sẽ trả lời câu hỏi của bạn

Làm thế nào để đổi được mật khẩu tài khoản cá nhân cũng như tài khoản cơ sở sản xuất/ cơ sở kinh doanh?

05/03/2019 |

Để thay đổi mật khẩu, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập tào khoản > Vào "Trang cá nhân"

Bước 2: Vào mục "Thông tin cá nhân"

Bước 3: Vào "Thay đổi mật khẩu" > Nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới, xác nhận mật khẩu sau đó bấm "Đổi mật khẩu"

Đổi mật khẩu tại đây

Mật khẩu cá nhân cũng chính là mật khẩu của cơ sở sản xuất/ cơ sở kinh doanh của bạn.