Danh sách vùng sản xuất

Địa phương: Xã Thọ Diên-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Thanh Hóa

Địa phương: Xã Thọ Hải-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Thanh Hóa

Địa phương: Xã Xuân Thiên-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Thanh Hóa

Địa phương: Xã Thọ Diên-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Thanh Hóa

Địa phương: Xã Thọ Diên-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Thanh Hóa

Địa phương: Huyện Thạch Thành-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Thanh Hóa

Địa phương: Huyện Thiệu Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Thanh Hóa

Địa phương: Xã Hoằng Đại-Thành phố Thanh Hóa-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Thanh Hóa

Địa phương: Thị trấn Lam Sơn-Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: Sở NN&PTNN Thanh Hóa