8. Điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm (1)