7. Không sử dụng Hàn the trong sản xuất, chế biến thực phẩm (1)