6. Điều kiện bảo đảm ATTP trong kinh doanh thức năn đường phố (1)