3. Bảo đảm ATTP đối với Bếp ăn tập thể, nhà hàng phòng chống địch Covid-19 (1)