22. 05 yêu cầu cốt lõi đảm bảo an toàn thực phẩm đối với tàu cá có chiều dài dưới 15 mét (1)