2. Bảo đảm ATTP đối với chợ, siêu thị trong phòng chống địch Covid-19 (1)