18. 06 yêu cầu cốt lõi đảm bảo ATTP đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ; kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bao gói sẵn (1)