17. 06 yêu cầu cốt lõi đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ (1)