16. 06 yêu cầu cốt lõi đảm bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm không có địa điểm cố định (1)