15. Sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y thủy sản có trách nhiệm trong chăn nuôi (1)