14.Sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y thủy sản có trách nhiệm trong nuôi trồng thủy sản (1)