1. Tờ rơi Bảo đảm ATTP đối với gia đình trong phòng chống địch Covid-19 (1)